Pravidla a podmínky soutěží

Všeobecná Pravidla a podmínky soutěží umístěné na stránkách NEWS4ALL.CZ (dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

1) Webový zpravodajský server NEWS4ALL.CZ dále „Pořadatel“ vyhlašuje na webových stránkách NEWS4ALL.CZ soutěže (dále „Soutěže“) a vydává tato Pravidla Soutěží, která jsou spolu s podmínkami Soutěží uvedenými na NEWS4ALL.CZ  úplnými pravidly Soutěží.

2) Soutěže probíhá od dne zveřejnění na stránkách NEWS4ALL.CZ (dále jen „Doba trvání Soutěže“) na internetových stránkách NEWS4ALL.CZ. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Základní informace o Soutěži

1) Do soutěže budou přijaty e-maily, které dorazí ihned po uveřejnění poslední otázky z NEWS4ALL.CZ. Každý účastník Soutěže může zaslat odpověď na soutěžní otázky pouze jednou.

III. Účast v soutěžích

1) Soutěže o ceny se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila věku 16 let  a která odpoví prostřednictvím e-mailu (info@news4all.cz)  na NEWS4ALL.CZ na soutěžní otázky, vyplní potřebné registrační údaje, čímž uděluje Pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména.

2) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky či jiného členského státu Evropské unie, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

IV. Vyhodnocení soutěže

1) Po ukončení soutěže budou vylosováni 4 výherci vstupenek, kterými bude z prvních 44 správných odpovědí každý 11 e-mail.
2) Výherci cen budou zveřejněni nejpozději do 15 dnů po skončení soutěže na webových stránkách NEWS4ALL.CZ a proti zveřejněným výsledkům se nelze odvolat. Kompletní seznam přijatých e-mailů, včetně data a času bude též zveřejněn na stránkách NEWS4ALL.CZ

V. Výhry a jejich předání výhercům

1) Výherci cen budou po vylosování kontaktováni Pořadatelem prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli při zaslání odpovědi, aby jim bylo sděleno, kdy a jakým způsobem si mohou výhru převzít. Neodpoví-li výherce na výzvu Pořadatele do 14 dnů od odeslání předmětného e-mailu , bude kontaktován další možný vítěz.
2) Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Pořadatel Soutěží si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit Dobu trvání Soutěží, přerušit nebo odvolat Soutěže či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese NEWS4ALL.CZ. Změna Pravidel Soutěží nezakládá nárok účastníka Soutěže na náhradu jeho nákladů vynaložených v souvislosti se Soutěží.
2) Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěží za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
3) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
4) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
5) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
6) Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
7) Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho zařazení do Soutěže mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele. Tento souhlas je účastník Soutěže oprávněn kdykoliv odvolat.

Datum vydání Pravidel: 1.listopad 2011

Datum změny Pravidel: 2.května 2017

©2017 by NEWS4ALL.CZ

 

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *